Department of Global and Development Studies

Department of Global and Development Studies

The Department of Global and Development Studies was established in 2023, as an organizational unit within the Institute of Political and International Studies at the Faculty of Social Sciences of Eötvös Loránd University.

It is the first university department in Hungary that focuses on development studies with a global scope. We are joining an interdisciplinary scientific field of rising recognition and popularity worldwide, and our department aims at becoming a teaching hub on the matter in Hungary, as well as a coordinator of related scientific work. We attempt to observe global and development-related processes with a consciousness of our specific Hungarian and Central European position.

Our understanding of “development studies” as a multi- or interdisciplinary study area encompasses the following approaches:

1. Theoretical approach: We focus on the analysis of global processes and their systemic effects or relation to development. Therefore, we draw from Theories of Culture, Theories of Globalization, Development Economics, International Political Economy, Critical Theories (most importantly, Postcolonial Theory) and Cultural Studies, among many other streams of thought. We embrace a self-reflexive and cross-cultural understanding of the concept of development.

2. Thematic approach: We observe many contemporary global issues, that have a differentiated effect on countries and regions of the Global South, including the dilemmas of sustainability, the impact of climate change, the causes and effects of migration, the transformation of global value chains, the influence of multinational companies, etc.  

3. Regional approach: Our focus is on “developing” regions (Africa, Latin America, Middle East, South/East Asia, and to some extent, Eastern Europe), but we apply this notion in a critical and reflected manner. The study of marginalized groups in “developed” regions (Native Americans, Roma, immigrant communities) is also very relevant for us. Transitology (the study of the processes of democratization or de-democratization), as well as the analysis of the dependent integration of these regions to the world economy are also in the focus of our studies.

4. Policy approach: We analyse and evaluate policies aimed at reducing poverty, improving the standards of living, promoting sustainability, social inclusion and mobility etc., including the effectiveness of international aid, as well as programmes for improving public health, education, gender equality, local and community development, environmental sustainability, etc. We observe the impact of policies on the local, national, and supranational (European Union, United Nations etc.) level, as well as on the level of interregional cooperation (EU-Africa, EU-Latin America cooperation etc.).

5. Methodological approach: Given the host of theories, themes, and regions scholars from the Institute engage with, we are committed to a variegated palette of methodological tools. We encourage and support cross-disciplinary experimentations and seek to avoid methodological orthodoxy. We are open to use case studies, analysis of existing development projects, as well as non-scholarly sources of information such as art or films to better understand local contexts of development.

6. Transformative approach: Our objective is to be agents of positive change in the topics that we analyse. We seek to understand and promote emancipatory, empowering, and community-led forms of development. In our teaching activities, we endeavour to build teacher-student relations based on mutual learning. In our external relations, we are offering platforms of cooperation with civil society organizations, such as “science shops” or other forms of joint thinking and acting.

The department’s teaching profile is linked to the International Relations BA and MA programmes. We are involved in the teaching courses, such as International Political Economy, International Development Policy, Postcolonial Theory, and Migration Studies, among others. We contribute to the “Regional Studies” study module of the BA programme (including African and Middle Eastern studies, Asian studies, American studies), and to the MA specialization “EU Foreign Relations and Development Policy”. We are looking forward to building closer teaching cooperation with departments of Eötvös Loránd University outside the Institute of Political and International Studies, and to participating in joint training programmes related to global and development studies. We attach great importance to the multiculturalism brought to classes by our international students, and we attempt to capitalize on this diversity.

The department’s research profile is based on the individual research backgrounds of its members, comprising several study areas ranging from international relations, political theory, philosophy, economics, political science, sociology, anthropology, history, to law. Our objective is to become a research community that analyses global development issues in an academically rigorous manner, and one that contributes to the public discourse on these issues in Hungary and the region.

We are committed to look at development-related topics from a critical and non-Eurocentric perspective, and to reject all kinds of interpretations of development that imply a hierarchy between cultures or ethnic groups. We believe that culture and values have a fundamental impact on development, therefore it is essential to maintain an approach firmly rooted in a culturally and historically sensitive understanding of human diversity and its multiple possible ways of development.

The department is open to cooperate with external partners: academia (universities, research institutes), government (international organizations, national governmental units, local governments), non-profit organisations (foundations, NGOs, charity and church organizations, volunteers) and the for-profit sphere, as long as these partners are committed to the values described above.

 

ELTE Globális és Fejlődéstanulmányok Tanszék

Alapító Nyilatkozat

A Globális és Fejlődéstanulmányok Tanszék 2023-ban alakult, az ELTE Társadalomtudományi Kar, Politikai és Nemzetközi Tanulmányok Intézetéhez tartozó szervezeti egységként.

Ez az első olyan egyetemi tanszék Magyarországon, amely globális fókuszú fejlődéstanulmányokkal foglalkozik. Tevékenységünk egy világszerte elismert és egyre népszerűbb interdiszciplináris tudományterülethez csatlakozik. Célunk, hogy tanszékünk a fejlődéstanulmányok hazai oktatási központjává, valamint a kapcsolódó tudományos munka fontos szereplőjévé váljon. Magyar és közép-európai helyzetünk sajátosságainak tudatában igyekszünk vizsgálni a globális és a fejlődéssel összefüggő folyamatokat.

A „fejlődéstanulmányokat”, mint multi- vagy interdiszciplináris tudományterületet az alábbi megközelítések mentén értelmezzük:

1. Elméleti megközelítés: A globális folyamatok rendszerszintű hatásaira, illetve a fejlődéshez való viszonyának elemzésére fókuszálunk. Támaszkodunk a kultúraelméletekre, a globalizáció elméleteire, a fejlődésgazdaságtanra, a nemzetközi politikai gazdaságtanra, a kritikai elméletekre (különös tekintettel a posztkoloniális elméletekre) és a kulturális tanulmányokra, sok más szellemi áramlat mellett. A fejlődés fogalmáról önreflexív és interkulturális módon gondolkodunk.

2. Tematikus megközelítés: Kurrens és globális problémákat vizsgálunk, amelyek differenciáltan hatnak a Globális Dél országaira és régióira. Ilyenek például: a fenntarthatóság dilemmái, a klímaváltozás, a migráció okai és hatásai, a globális értékláncok átalakulása, a multinacionális vállalatok tevékenységének következményei, stb.

3. Regionális megközelítés: A „fejlődő” régiókra fókuszálunk (Afrika, Latin-Amerika, Közel-Kelet, Délkelet-Ázsia és bizonyos szempontok mentén Kelet-Európa), de ezt a fogalmat kritikai és reflektált módon alkalmazzuk. A „fejlett” régiókban élő marginalizált csoportok (amerikai őslakosok, romák, bevándorló közösségek) helyzetének megértését is relevánsnak tartjuk. Foglalkozunk tranzitológiával (a demokratikus vagy autoriter átalakulások vizsgálatával), valamint az egyes régióknak a világgazdaságba történő függő integrációjának elemzésével is.

4. Szakpolitikai megközelítés: Fontos számunkra, hogy elemezzük és értékeljük azokat a szakpolitikákat, amelyek a szegénység csökkentését, az életszínvonal javítását, a fenntarthatóság, a társadalmi befogadás és a mobilitás stb. előmozdítását célozzák. Vizsgáljuk a nemzetközi segélyek hatékonyságát, valamint az egészségügy, az oktatás és a nemek közötti egyenlőség javítását vagy a környezeti fenntarthatóságot célzó helyi és közösségi fejlesztéseket. Az egyes szakpolitikák hatását helyi, nemzeti és nemzetközi (Európai Unió, Egyesült Nemzetek Szervezete stb.) szinten, valamint az interregionális együttműködés szintjén (EU-Afrika, EU-Latin-Amerika együttműködés stb.) is vizsgáljuk.

5. Módszertani megközelítés: Tekintettel az elméletek, témák és régiók sokaságára, amelyekkel a tanszék oktatói foglalkoznak, elkötelezettek vagyunk a módszertani eszközök változatosságának fenntartása mellett. Bátorítjuk és támogatjuk a több tudományterületet párbeszédbe kapcsoló kísérletezést, és igyekszünk elkerülni a módszertani ortodoxiát. Érdeklődünk az esettanulmányok, megvalósuló fejlesztési projektek elemzése iránt, és nyitottak vagyunk a nem tudományos információforrások, például művészeti alkotások, filmek felhasználására, hogy jobban megértsük a fejlesztés helyi összefüggéseit.

6. Transzformatív megközelítés: Célunk, hogy az általunk elemzett témákban pozitív változások előmozdítói legyünk. Arra törekszünk, hogy megértsük és elősegítsük a fejlődés emancipációs, képességeket teremtő és közösségvezérelt formáit. Oktatási tevékenységünk során törekszünk a kölcsönös tanuláson alapuló tanár-diák kapcsolatok kialakítására. Más intézményekhez fűződő kapcsolataink keretében olyan együttműködési platformokat kínálunk a civil szervezetnek, mint a „science shop-ok”, és keressük a közös gondolkodás és cselekvés egyéb formáit.

A tanszék oktatási profilja a nemzetközi tanulmányok BA és MA szakokhoz kapcsolódik. Részt veszünk az olyan tárgyak oktatásában, mint a Nemzetközi politikai gazdaságtan, a Nemzetközi fejlesztéspolitika, a Posztkoloniális elméletek és a Migrációs tanulmányok. Kapcsolódunk a BA képzés „Regionális tanulmányok” képzési moduljához (beleértve az Afrika-, Közel-Kelet-, Ázsia- és Amerika-tanulmányokat), valamint az MA képzés „EU külkapcsolatok és fejlesztéspolitika” szakirányához. Tervezzük az ELTE más, a Politikai és Nemzetközi Tanulmányok Intézetén kívüli tanszékeivel a szorosabb oktatói együttműködés kiépítését, a globális és fejlődéstanulmányokhoz kapcsolódó közös képzési programokban való részvételt. Nagy jelentőséget tulajdonítunk annak a multikulturalizmusnak, amely nemzetközi diákjainknak köszönhetően van jelen az egyetemen, és igyekszünk kihasználni ezt a sokszínűséget.

A tanszék kutatási profilja az oktatók egyéni kutatási hátterére épül, és a nemzetközi kapcsolatoktól a politikaelméleten, filozófián, közgazdaságtanon, politológián, szociológián, antropológián, történelemen át a jogig számos kutatási területet ölel fel. Célunk, hogy olyan kutatóközösséggé váljunk, amely szigorú tudományos és szakmai elvek mentén elemzi a globális fejlődési kérdéseket, és hozzájárul az ezekről a kérdésekről szóló közbeszédhez Magyarországon és a régióban.

Elkötelezettek vagyunk amellett, hogy a fejlődéssel kapcsolatos témákat kritikai, és nem eurocentrikus szemszögből nézzük, és elutasítunk minden fejlődés-értelmezést, amely kultúrák vagy etnikai csoportok közötti hierarchián alapul. Hiszünk abban, hogy a kultúra és az értékek alapvetően befolyásolják a fejlődést, ezért elengedhetetlen egy olyan szemlélet alkalmazása, amely az emberi sokféleségre kulturális és történelmi érzékenységgel tekint, és elfogadja a fejlődési pályák sokféleségét.

A tanszék nyitott a külső partnerekkel való együttműködésre: tudományos (egyetemek, kutatóintézetek), kormányzati (nemzetközi szervezetek, hazai kormányzati intézmények, önkormányzatok), és nonprofit szervezetekkel (alapítványok, civil szervezetek, jótékonysági és egyházi szervezetek, önkéntesek), valamint a vállalati szférával, amennyiben ezek a partnerek elkötelezettek a fent felsorolt értékek mellett. 

CONTACTS

Address: 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A, 262
Phone: +36-1/372-2500/6867
E-mailglobdev@tatk.elte.hu

Office hours: by prior arrangement via e-mail

HEAD OF THE DEPARTMENT

Béla SOLTÉSZ, acting head of Department of Global and Development Studies, assistant professor
Phone:  +36-1/372-2500/6396 
Room:  2.56
E-mail:  bela.soltesz@tatk.elte.hueutud@tatk.elte.hu

FACULTY

Attila JOÓS, assistant lecturer
Phone: +36-1/372-2500/6867
Room:  2.58
E-mail:  attila.joos@tatk.elte.hu

Laura KROMJÁK, assistant professor
Phone: +36-1/372-2500/6867
Room:  2.88
E-mail:  laura.kromjak@tatk.elte.hu

Andrew Richard RYDER, professor
Phone:  +36-1/372-2500/6867
Room:  2.59
E-mail: ryder.andrew@tatk.elte.hu

Kinga SOÓS, assistant lecturer
Phone: +36-1/372-2500/6867
Room:  2.57
E-mail:  kinga.soos@tatk.elte.hu

John SZABÓ, assistant lecturer
Phone: +36-1/372-2500/6867
Room:  2.90
E-mail:  szabo.john@tatk.elte.hu

Katalin TURAI, assistant professor 
Phone:  +36-1/372-2500/6867
Room:  2.93
E-mail:turai.katalin@tatk.elte.hu

2023.09.04.